กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวชนม์ชนก จันโทริ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายสุภาพ อามาตมูลตรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวปริญญา รุ่งแสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวอาทิตยา ชนะมาร
ครู คศ.1