กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวชนม์ชนก จันโทริ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวภาวดี รุ่งแสง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวจุฑามณี เกตสมิง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวปริญญา รุ่งแสง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาววัจนีย์ ราณรงค์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายศรัณย์ เสมียนรัมย์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายอดิศร เชี่ยวชาญปฏิบัติ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวผุสดี โพธิ์แก้ว