กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวชนม์ชนก จันโทริ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายสุภาพ อามาตมูลตรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวปริญญา รุ่งแสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวอาทิตยา ชนะมาร
ครู คศ.1

นางสาวผุสดี โพธิ์แก้ว
ครูอัตราจ้าง

นายอดิศร เชี่ยวชาญปฏิบัติ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสุวรรณี แสนกล้า
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3