กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางกานษ์ดาภรณ์ โยธารักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวอินทัศน์ ศรีนิบูลย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสุวิมล กลิ่นประทุม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวรัชดาภรณ์ นกอินทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2