กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวพัชรินทร์ จาตุรัส

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสุวิมล กลิ่นประทุม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวศศิวรรณ เงาแก้ว
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายศุภสิทธิ์ ปัญญาแก้ว
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1