กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายณรุจน์ธภัทร ธัญพิสิษฐ์กุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวเกศรินทร์ หมื่นจำนงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางกานษ์ดาภรณ์ โยธารักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวอินทัศน์ ศรีนิบูลย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสุวิมล กลิ่นประทุม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวรัชดาภรณ์ นกอินทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0