การศึกษาพิเศษ

นางสาวแสงระวี ลิตรักษ์

หัวหน้าการศึกษาพิเศษ

นายพัทธดนย์ พลวิริทธิ์กูล
ครูอัตราจ้าง

นางภุมริณ ทองชุ่ม
ครูอัตราจ้าง

นางสมัคร คนชม
ครูอัตราจ้าง