กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายนันท์ธวัฒน์ ทะวงศ์นา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางรจกร สมพร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวธัญญสิริ สียางนอก
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายจัตุรงค์ แสนใจกล้า
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1