ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายนันท์ธวัฒน์ ทะวงศ์นา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายก้องหล้า ศิลาวรรณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายจัตุรงค์ แสนใจกล้า
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวสุดารัตน์ วิชุมา
ครูอัตราจ้าง