กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวกรรณิการ์ มิ่งสอน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

ว่าที่ ร.ต.หญิง พิมพ์ชนก ผ่องแผ้ว
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายนิรันดร์ ศรีทอง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3