กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสมพงษ์ ฮวดชัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวกรรณิการ์ มิ่งสอน
ครู คศ.1

ว่าที่ ร.ต.หญิง พิมพ์ชนก ผ่องแผ้ว
ครู คศ.1