ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมพงษ์ ฮวดชัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวกรรณิการ์ มิ่งสอน
ครู คศ.1

ว่าที่ ร.ต.หญิง พิมพ์ชนก ผ่องแผ้ว
ครู คศ.1