กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวเย็นฤดี ปะนันโต
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ