กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางบุณรดา กิรติธนกิตต์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาววิภาดา เชื่อสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวอาภาภรณ์ จันทรเสนา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายนวพรรธน์ เนื่องจำนงค์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวทิพย์รดา สว่างไพร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1