ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวเย็นฤดี ปะนันโต
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสายชล แจ่มอ้น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวธิดารัตน์ พิทักษ์ความดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางบุณรดา กิรติธนกิตต์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4