กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุทธยา สายเพ็ชร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์