กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางระพีพรรณ ศิลปรัตน์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวปิยฉัตร มั่นจิตร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวศุภรัตน์ บุญโชติชนิต
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวกันยาลักษณ์ สุจริต
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายนัทธพงศ์ ยศแก้ว
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นายกฤตพจน์ พลยศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวทัศนีย์ พราวจันทึก
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3