กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุทธยา สายเพ็ชร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางณัฐนรี จำรัสแสง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางสาวปิยฉัตร มั่นจิตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวบุศรา ยาทองไชย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวพุทธิรดา ฐาปนีย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/0

นางสาวสุชัญญา จำปาเต็ม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0