ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางณัฐนรี จำรัสแสง
ครู คศ.3

นางสาวปิยฉัตร มั่นจิตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวบุศรา ยาทองไชย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวพุทธิรดา ฐาปนีย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวสุชัญญา จำปาเต็ม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4