ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนิตยา สาขาคำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววารีรัตน์ วงศ์หล้าประสพ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางศศิธร ถาวรสาลี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

ว่าที่ ร.ต.กิจการ ถาวรสาลี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางระพีพรรณ ศิลปรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3