กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ว่าที่ ร.ต.กิจการ ถาวรสาลี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางศศิธร ถาวรสาลี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาววารีรัตน์ วงศ์หล้าประสพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวสร้อยสุดา รัตนพันธ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวแสงระวี ลิตรักษ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

ว่าที่ ร.ต.อธิคม ตู้ทอง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวดวงฤทัย ภูคา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2