กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาววันเพ็ญ ต่อธนวงศ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางชิราณี ดียิ่ง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางเสาวลักษณ์ เก็ตมะยูร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวอัมพร สุขสิทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางปัณณ์ธีรา สิงห์ศิริวาทิน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

ว่าที่ ร.ต.หญิง บุหงา ใจดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1