กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาววันเพ็ญ ต่อธนวงศ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางชิราณี ดียิ่ง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวจิราภรณ์ หมิ่งทอง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

ว่าที่ ร.ต.หญิง บุหงา ใจดี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสิรภัทร สุดรัก
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวพัชรินทร์ สุดใจหาญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2