ปฐมวัย

นางสาวยุภา กลิ่นหอม

หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางอรอนงค์ เทียนทอง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวขวัญตา จันทรมี
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวศิรดา ภูนารี
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวทัศนะ เจริญยุทธิ์
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวมีนา เลิศจันทร์
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3