ปฐมวัย

นางอรอนงค์ เทียนทอง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวขวัญตา จันทรมี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางสาวยุภา กลิ่นหอม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวอภินทร์พร พันเฟื่องทินภัทร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวนุจนาถ ชุ่มแสง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3