ปฐมวัย

นางอรอนงค์ เทียนทอง
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางดวงหทัย สอนฮั้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวขวัญตา จันทรมี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวยุภา กลิ่นหอม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นางบังอร สมประโคน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นางสาวอภินทร์พร พันเฟื่องทินภัทร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0