คณะผู้บริหาร

นางสาวสุวารินทร์ ถิ่นทวี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวชลธี สุขมา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางชิราณี ดียิ่ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวขวัญตา จันทรมี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางอรอนงค์ เทียนทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางสุวิมล กลิ่นประทุม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป